Soorten contracten in Spanje

Welex, uw procureur in Spanje, vertelt u graag iets over de typologie van de diverse soorten contracten binnen het Spaanse rechtssysteem.

Om te beginnen willen we erop wijzen dat ons systeem van civielrechtelijke aanbestedingen binnen het gewone rechtsstelsel nogal complex is. Dat is niet alleen vanwege de typologie van de contracten in Spanje, maar ook wat betreft aard, omstandigheden, e doeleinden, onderdelen, etc. etc. daarvan. Daarom is het niet mogelijk om hier in deze context uitgebreid op in te gaan.

Voor meer uitleg gaan we dus in op het onderscheid dat in Spanje wordt gemaakt in het Burgerlijk Wetboek van het gewone recht, mits dit overeenkomt met de pluraliteit van de burgerlijke wetgevingen in ons land op grond van artikel 149.1.8 van onze grondwet.

Boek IV gaat over verplichtingen en contracten in Spanje. Daarin zijn de eerste twee hoofdstukken gewijd aan algemene bepalingen over verplichtingen en contracten. Vanaf hoofdstuk 3 wordt het volgende gereguleerd:

In alle de beschreven gevallen kan professioneel en gespecialiseerd juridisch en fiscaal advies van cruciaal belang zijn. Als u van plan bent om goederen of diensten te huren of te laten leveren, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Marbella. Dan weet u zeker dat uw verplichtingen en rechten in verband met het contract dat u wilt sluiten, worden gewaarborgd en dat er bij de uitvoering van het contract, geen sprake is van inbreuk door u of de persoon met wie u een contract hebt gesloten.

Boek IV gaat over verplichtingen en contracten in Spanje. Daarin zijn de eerste twee hoofdstukken gewijd aan algemene bepalingen over verplichtingen en contracten. Vanaf hoofdstuk 3 wordt het volgende gereguleerd:

Met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel

Met betrekking tot het huwelijksvermogensstelsel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende stelsels binnen het Spaanse recht, noemen we:

Het civielrechtelijke systeem in Spanje bestaat uit een conventioneel primair systeem van huwelijksstelsels en een aanvullend systeem dat van toepassing is als bijzondere overeenkomsten of bepalingen ontbreken.

Als u – voor of na de huwelijksvoltrekking – van plan bent het huwelijksvermogensstelsel te formaliseren, raden we u aan contact op te nemen met ons kantoor. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van deze stukken vanwege de technische complexiteit daarvan.

Het ondergeschikte stelsel van eerste graad is ‘in gemeenschap van goederen’, waarbij ons Burgerlijk Wetboek de items vermeldt die overeenkomen met privé-eigendom en eigendom die niet onder de lasten van het huwelijk vallen. Dit onderscheid is slechts een opsomming en kan worden aangevochten. Daar is het raadzaam om hier gedetailleerd naar te kijken bij een huwelijkscrisis of een aanpassing van het huwelijksvermogensstelsel.

Bij het stelsel van scheiding van goederen neemt elke echtgenoot deel aan de opheffing van de lasten van het huwelijk op basis van diens eigen middelen. Dit kent aan elk van hen zowel het eigendom als het beheer toe van de goederen die zij hadden op het moment van het sluiten van het huwelijk, en die ze later op eigen titel verwerven.

Wat de participatiestelsel betreft, dit is een gemengd systeem waarbij de echtgenoten elkaars deelname aan de opheffing van de lasten van het huwelijk bepalen, zonder dat dit noodzakelijkerwijs het vermogen van elk van hen weerspiegelt.

Het is heel belangrijk om goed advies in te winnen bij het kiezen van een huwelijksvermogensstelsel omdat dit van kracht blijft tijdens het huwelijk of bij wijzigingen daarvan. Professioneel advies kan conflicten over het vermogen of het inkomen van echtgenoten voorkomen en, belangrijker nog, over schulden en verplichtingen in de uitoefening van huiselijke autoriteit (‘potestad doméstica’). Welex heeft een netwerk van advocaten, uitstekende professionals die gespecialiseerd zijn in huwelijks- en familierecht en die u professioneel kunnen bijstaan in elke situatie die zich kan voordoen.

Neem nu contact op met dit kantoor in Marbella, Málaga, Spanje! Dan hebt u de beschikking over de beste professionele diensten op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig gebied.

Koopovereenkomsten

Met een koopovereenkomst verbindt een contractpartij zich ertoe een zaak te leveren en de andere partij verbindt zich ertoe daarvoor een prijs te betalen in geld of als een symbool dat dit vertegenwoordigt. Op dit wederzijds bindende standaardcontract zijn bijna oneindig veel varianten, afhankelijk van de situatie en de uitvoering van het beginsel van particuliere autonomie in artikel 1255 van het BW. Door de doorwerking van een contract is het raadzaam om advies en hulp in te roepen van juridische professionals voordat u dat ondertekent.

Dergelijke bijstand biedt u de volgende garanties:

Dat het contract voldoet aan uw verwachtingen en uw tevredenheid, dat het in overeenstemming is met onze wetgeving en dat in diverse scenario’s is voorzien zodat uw belangen te allen tijde zijn beschermd.

Mochten gerechtelijke stappen nodig zijn, dan hebt u in de rechtszaal een nuttig instrument voor de verdediging van uw rechten en belangen.

Welex beschikt over advocaten die verstand hebben van beide scenario’s en die u zowel tijdens het vooronderzoek als bij een proces, effectief kunnen bijstaan.

Ter illustratie gaan we in op de fundamentele vereisten bij het (ver)kopen van een woning en het opstellen van een authentieke akte als cruciale voorwaarde voor geldigheid.

Het korps van notarissen valt onder het Ministerie van Justitie. Het adviesorgaan daarvan is de Algemene Directie van de Registers en Notarissen. De leden zijn onafhankelijke beroepsbeoefenaren die in de eerste plaats tot taak hebben de rechtshandelingen en zaken die in hun bijzijn worden verricht, officieel te bevestigen.

Zoals in artikel 1280 BW is bepaald, moeten de volgende zaken in een authentieke akte worden vastgelegd:

1. Handelingen en contracten voor het creëren, overdragen, wijzigen of vervallen van vastgoedrechten.

2. Verhuur van vastgoed gedurende zes jaar of langer, wanneer dit derden benadeeld.

3. Huwelijksstelsels en wijzigingen daarin

4. Overdracht, verwerping en afstand van het erfrecht of die van de burgerlijke maatschap.

5.De bevoegdheid om een huwelijk te sluiten, de algemene bevoegdheid om rechtszaken aan te spannen en bijzondere bevoegdheden om voor de rechter te verschijnen, de bevoegdheid om goederen te beheren, en elke andere bevoegdheid die betrekking heeft op een in een openbare akte opgestelde of op te stellen akte, of die een derde benadeelt.

6. De overdracht van aandelen of rechten die voortvloeien uit een in een openbare akte vastgelegde handeling.

Andere contracten waarbij het bedrag van de door een of beide partijen geleverde diensten, meer is dan 1500 peseta’s (9,02 euro) moeten ook schriftelijk worden vastgelegd, ook al zijn deze privé.

Welke informatie moet in het specifieke geval van de verkoop in de akte worden opgenomen?

Bovenaan het schrijven vinden we de volgende informatie:

– De plaats en datum van ondertekening van de akte en de naam van de notaris.

– Legitimatie van de comparanten, waaronder hun naam, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep, adres en identiteitsdocumenten.

– Bovendien zal het worden vermeld als een persoon verschijnt namens een andere persoon, met vermelding van het machtigingsdocument.

– Ook wordt vastgelegd of er een tolk bij betrokken is, in het geval dat een van de deelnemers de taal van het schrijven niet machtig is.

De notaris verklaart dat de comparanten in staat zijn de betrokken transactie te sluiten. Vervolgens worden de gegevens met betrekking tot het onroerend goed ingevoerd, en specifiek het volgende:

1.- Beschrijving van het onroerend goed en de registratiegegevens in het bijbehorende vastgoedregister.

2.- Kadastrale referentie en situatie met betrekking tot de betaling van de onroerende voorheffing.

3.- Verklaring over de betaling van de Vereniging van Eigenaren en de afgifte van een verklaring over de staat van de schulden bij deze vereniging.

4.- Lasten en kosten van het perceel.

5.- Levering van het energiecertificaat aan de koper.

6.- Opname van een eenvoudig registratiebewijs van het overeenstemmende eigendomsregister bij de akte.

7.- Bezitsstatus: of het pand vrij is van huurders en bewoners of niet.

8.- Voorwaarden van koop en verkoop zoals object, prijs, betalingsvorm.  Betaling van aktekosten en betaling van BTW.

In de akte wordt vermeld dat de inhoud van de akte is gelezen, het aantal pagina’s waaruit deze bestaat en de handtekening van de partijen, interveniënten en de notaris.

Bij Welex kunnen we u snel en efficiënt bijstaan en adviseren bij het verlijden van allerlei openbare akten, en bij de interpretatie van al ondertekende akten.

Koopovereenkomsten

Uitwisselingscontract

Uitwisselingscontract

Het bepalende en onderscheidende element van een uitwisselingscontract vergeleken met een verkoopcontract, is dat een van de diensten – de betaling van de prijs in geld of een symbool dat dit vertegenwoordigt – wordt vervangen door de levering van iets anders. Dit kan worden omschreven met het aforisme quid pro quo.

Dit type contract is niet ongewoon in juridische transacties. Tussen de verschillende diensten moet een gelijkwaardigheid van belangen bestaan en niet van prijs. Een groot huis ruilen voor een klein huis, een voertuig ruilen voor een ander of een kunstwerk ruilen voor een ander zijn typische voorbeelden van dit soort contracten.

Deze schijnbaar eenvoudige contracten zijn echter belastingtechnisch zeer complex.

Cruciale onderdelen van een uitwisselingscontract zijn:

De eigendomsoverdracht van een goed of een object.

Bilaterale diensten waardoor voor beide partijen verplichtingen ontstaan.

Dit is een bezwarend contract waarin elke prestatie wordt geëvalueerd.

De uitwisseling van onroerend goed, als specifiek geval van een dergelijk contract, dat tussen twee personen wordt gesloten, brengt de volgende kosten en belastingen met zich mee:

– Overdrachtsbelasting voor beide partijen (anders dan bij een koopovereenkomst, daarbij is alleen de koper aansprakelijk voor deze belasting)

– Gemeentelijke vermogenswinstbelasting, ook hier bij een uitwisselingscontract, voor beide partijen.

– Verhoging of verlaging van het eigen vermogen van elke partij, afhankelijk van de waarde van het geruilde onroerend goed

– Bijzondere gevallen waarin een van de partijen ondernemer is en we te maken hebben met ruil van een perceel voor een toekomstige constructie, maar dat is een ander verhaal.

– Als een van de partijen fiscaal gezien geen Spaans ingezetene is, hebben we te maken met een inhouding van 3% op de marktprijs van het geruilde onroerend goed.

Andere kosten zijn de kosten van de toekenning van de openbare verkoopakte en de registratie daarvan, die door de contractanten moet worden begrepen als de kosten van de juridische handelingen.

Voor een betaalbare afwikkeling van dit soort handelingen en om verrassingen te voorkomen wanneer de openbare akte wordt verleden of daarna, neem contact op met ons kantoor met advocaten en fiscale experts in Marbella, het zenuwcentrum aan de Costa del Sol.

Huurcontracten

We maken onderscheid tussen locatio condution rei, locatio conductio operis en locatio conduit operis, d.w.z. de verhuur van zaken, werken en diensten.

Verhuur van zaken is wanneer een van de partijen voor een bepaalde tijd en prijs, een roerende of onroerende zaak aan een andere partij geeft.

Een specifieke vorm van dit type huur is die van woon- en bedrijfsruimte, maar ook van pachtovereenkomsten. Beide contracten kennen zo hun eigen bijzonderheden en specifieke kenmerken en zijn daarom in meerdere wetten geregeld. In andere rubrieken van onze website vindt u gedetailleerde informatie over de kenmerken van dit type contract en voorbeelden.

Onder dit type contract valt ook autoverhuur of ‘rent a car’, zowel voor kortere als voor langere duur.

Kortom, we kunnen alles huren wat verhandeld wordt en niet vervangbaar is.

Het is belangrijk dat uw huurcontract is aangepast aan uw behoeften en dat u ondersteund wordt door een deskundige op dit gebied. Correcte opschriftstelling en aanpassing van het contract dat van toepassing is, kan een groot verschil betekenen bijvoorbeeld in geval van een conflict met uw huurder. Dan kunt u uw eigendom op een snellere en minder frustrerende manier recupereren.

Soms is het onvermijdelijk om gerechtelijke stappen te ondernemen om een contract te beëindigen. Op dat moment is juiste formulering van uw contract belangrijk.

Neem contact op met onze advocaten van Welex. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van en de onderhandelingen over uw contract, en bij eventuele gerechtelijke procedures.

Er bestaat ook een ander type huurcontract: de zogeheten ‘opdrachten voor werken’. We gebruiken dit type contract wanneer we een huis willen bouwen of wanneer we een kunstwerk in opdracht geven. Bij dit soort contracten is de resultaatsverplichting van belang.

Het belangrijkste kenmerk van de huurovereenkomst is dat de huurder zich verbindt tot een bepaald resultaat. Wanneer we opdracht geven voor de uitvoering van een werk of de bouw van een woning, moet bijvoorbeeld precies worden geleverd wat de architect heeft ontworpen met vergelijkbare kwaliteiten.

Terwijl bij het bouwcontract het uiteindelijke doel het behalen van een resultaat is, gaat de huurder bij de verhuur van diensten een inspanningsverplichting aan (bijvoorbeeld een opdracht aan een advocaat of een arts). Bij dit type contract komt de professional zijn verbintenis na door alle middelen, kennis en inspanning in te zetten voor de nakoming daarvan (lex artis), wat zal variëren afhankelijk van het type diensten en de ingehuurde professional.

Huurcontracten

Leningen, pand- en hypotheekovereenkomsten

Leningen, pand- en hypotheekovereenkomsten

Leencontracten

Er zijn twee basistypen: bruikleen, als wat wordt gepresenteerd een niet-vernieuwbare zaak is voor bepaalde tijd en gratis, of het uitlenen vervangbare dingen met de verplichting iets een anders terug te geven van dezelfde soort en kwaliteit. Dat kan gratis zijn of via een contract om rente te betalen, in welk geval dit een gewone lening heet.

Ter illustratie worden hieronder de meest relevante gegevens van een leencontract weergegeven:

Kredietverlener: de persoon die uitleent.

Lener: persoon die de lening ontvangt.

Hoofdsom van de lening: bedrag dat daadwerkelijk door de kredietverstrekker wordt uitgeleend.

Afbetalingsstermijn van de lening: tijdsinterval waarin de hoofdsom van de lening verplicht moet worden terugbetaald.

Rente van de lening: de prijs voor het uitlenen van de hoofdsom

Rentevoet van de lening: deze wordt bepaald als een percentage van de hoofdsom. Dit percentage kan vrijelijk door de partijen worden bepaald of gebaseerd zijn op een officieel gepubliceerd percentage.

Pand- en hypotheekovereenkomsten

Dit zijn contracten die zijn opgesteld om verplichtingen te waarborgen. Dit borgingssysteem is zeer gebruikelijk bij juridische transacties en wordt dagelijks toegepast.

Deze contracten zijn onderworpen aan een eigen reglement dat tot doel heeft het geval te behandelen wanneer de schuldenaar zijn hoofdverplichting niet nakomt. Op deze manier heeft de schuldeiser de mogelijkheid om een beroep te doen op vereffening en veiling van het verzekerde goed om zijn krediet te recupereren.

Borgstellingscontracten

In principe gaat het om het geval waarin een persoon verplicht is te betalen of een bepaalde verplichting na te komen die door een andere persoon is ondertekend, wanneer deze laatste niet voldoet aan wat hem/haar verschuldigd is.

Er bestaat een hele reeks varianten op dit contracttype.

Zowel voor de schuldeiser als de schuldenaar is het belangrijk om financieel-juridisch onderzoek te doen naar de solvabiliteit van de borgsteller, en daarnaast voor de borgsteller en de schuldeiser om financieel-juridisch onderzoek te doen naar de solvabiliteit van de schuldenaar.

Adequaat advies vóór het sluiten van dit soort contracten, voorkomt problemen in de toekomst. Meestal beïnvloeden dit soort contracten vriendschappen of vertrouwensrelaties en wordt daar dus geen werk van gemaakt.

Daarom kan gespecialiseerd advies zoals we dat bij Welex geven vóórdat zulke verplichtingen worden aangegaan, toekomstige problemen zoals claims, terugvorderingen of rechtszaken, voorkomen.

Neem nu contact op met ons advocatenkantoor en onze financieel experts in Marbella!

Borgstellingscontracten

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies