Familierecht in Spanje

Familierecht in Spanje: hoeksteen in de persoonlijke levenssfeer

Welex, uw familierecht-advocaat in Spanje.

Na Tsjechië, Luxemburg, Denemarken en Portugal is Spanje het vijfde land in Europa met de meeste echtscheidingen op basis van de gegevens van de Algemene Raad van de rechterlijke macht (CGP).

Volgens de statistieken van dit Spaanse bureau zijn in 2017 in totaal 31.694 huwelijken ontbonden in Spanje. Dat houdt dat van elke 100 huwelijken, 60 uitmonden in een echtscheiding. In Portugal is dat getal 70.

In het laatste decennium zijn de wettelijke voorschriften met betrekking tot het familierecht in Spanje gewijzigd in reactie op de meerdere manieren die er zijn om een (echt)paar te vormen met mogelijk nakomelingen.

Het familierecht in Spanje is een van de hoekstenen die de persoonlijke en vermogensrelaties van de familieleden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden regelen.

Dit is van cruciaal belang, zegt mr. Rafael Andrades, advocaat gespecialiseerd in familierecht van Welex, een prestigieus adviesbureau uit Marbella dat gespecialiseerd is in financieel, juridisch en fiscaal advies en dat in de hele Costa del Sol en de rest van Spanje kan adviseren.

Het beschikt bovendien over de intrinsieke kwaliteit om als een soort paraplu voor het gezin te functioneren en problemen te voorkomen wanneer een huwelijk of partnerschap wordt ontbonden. Het probleem is dat men in Spanje alleen een advocaat inschakelt bij juridische tegenslag of wanneer iemand op het punt staat om te gaan scheiden.

In alle de beschreven gevallen kan professioneel en gespecialiseerd juridisch en fiscaal advies van cruciaal belang zijn. Als u van plan bent om goederen of diensten te huren of te laten leveren, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Marbella. Dan weet u zeker dat uw verplichtingen en rechten in verband met het contract dat u wilt sluiten, worden gewaarborgd en dat er bij de uitvoering van het contract, geen sprake is van inbreuk door u of de persoon met wie u een contract hebt gesloten.

Boek IV gaat over verplichtingen en contracten in Spanje. Daarin zijn de eerste twee hoofdstukken gewijd aan algemene bepalingen over verplichtingen en contracten. Vanaf hoofdstuk 3 wordt het volgende gereguleerd:

“De kwestie van het familierecht in Spanje heeft voornamelijk betrekking op de privésfeer. Daarom regelen veel mensen hun relatie zelf en stappen ze pas naar een advocaat als er problemen zijn. Niemand doet een beroep op advocaat of iemand met verstand van familierecht als hij gaat trouwen of om zijn relatie met minderjarigen te regelen. Dit is niet verstandig, want ‘wat we vandaag niet regelen, krijgen we morgen op ons bord,’ zegt Andrades in een exclusief interview.

Over het algemeen gaat men pas op zoek naar een advocaat of juridisch adviseur in Spanje wanneer er al problemen zijn of wanneer het huwelijk al moet worden ontbonden. Met andere woorden: wanneer er al van alles is voorgevallen.

Niet alleen persoonlijke problemen, benadrukt mr. Andrades, die gespecialiseerd is in familierecht in Spanje, maar ook wat betreft in burgerlijke zaken zoals het ontbinden van een huwelijk en eigendomskwesties.

Vragen komen op zoals: Wie krijgt het gebruiksgenot van de woning in Spanje? Wat gebeurt er als het gebruiksgenot van het gezinshuis in handen was van het gezin maar een derde partij, bijvoorbeeld de ouders, het eigendomsrecht had?’ zegt Andrades.

Hij vervolgt: ‘Soms zijn er situaties waarin ouders het huwelijk en het stichten van een gezin kunnen vergemakkelijken omdat ze een huis hebben en dat verlaten om het nieuwe gezin een dak boven hun hoofd te geven. Wat gebeurt er dan met dat huis als het huwelijk wordt ontbonden? Wat gebeurt er met de alimentatie? Is er een compenserend pensioen? Dit soort zaken gaan pas spelen wanneer zich een huwelijkscrisis voordoet. Uw familierechtadvocaat in Spanje van Welex heeft het antwoord!

Als er bijvoorbeeld een overeenkomst of convenant is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden en goed juridisch advies al voordat het huwelijk of de verbintenis van het echtpaar werd gesloten, zijn valkuilen te voorkomen, vooral op het gebied van tijd, geld en ongemak.

In dit verband beveelt Welex ‘sterk aan’ om professioneel advies in te winnen tijdens het huwelijk en/of de relatie.

‘Omdat we ons altijd bij van alles en nog wat laten adviseren, maar niet bij ontwikkeling van ons gezinsleven en de financiële consequenties daarvan,’ licht de vooraanstaande advocaat van Welex uit Marbella toe.

Bovendien moet worden gedemystificeerd dat een overeenkomst of convenant in plaats van huwelijkse voorwaarden, een dure of onbetaalbare rechtshandeling is waar alleen rijke of beroemde mensen toegang toe hebben die het erfgoed willen beschermen dat ze voor hun huwelijk of partnerschap hebben opgebouwd en die daarvoor tot het uiterste gaan.

Hier in Spanje kennen we geen huwelijksvermogensstelsels zoals in het Angelsaksische systeem, maar we kennen wel een reeks overeenkomsten waarmee we het huwelijksleven in financieel opzicht kunnen regelen. Dat doen we met huwelijkse voorwaarden die voor en tijdens het huwelijk kunnen worden opgesteld. De huwelijkse voorwaarden moeten als authentieke akte zijn ondertekend om geldig te zijn. Dit is een absolute vereiste..

Dit is echt noodzakelijk, zegt deze in familierecht gespecialiseerde advocaat in Spanje. Zonder deze vereiste is er geen huwelijkse voorwaarde. Er is misschien een overeenkomst, maar als die niet is opgesteld in een authentieke akte, zijn er geen voorwaarden.

Dit is ook onderworpen aan een geldigheidsvoorwaarde, een conditio iuris: als het huwelijk niet wordt gesloten in het jaar na de onderschrijving van de huwelijkse voorwaarden, wordt dat ongeldig.

‘Het is de bedoeling om de financiële gevolgen voorafgaand aan het huwelijk te regelen. In de huwelijkse voorwaarden zijn financiële kwesties opgenomen maar ook niet-financiële zoals de erkenning van kinderen,’ voegt deze advocaat uit Marbella toe.

Het is cruciaal, voegt mr. Andrades toe, familierechtadvocaat in Spanje, dat zulke schikkingen in ieder geval altijd worden getroffen onder deskundige begeleiding en dat de klant voldoende advies in dit opzicht heeft.

Dit kan ook na de huwelijksvoltrekking worden geregeld. De advocaat van Welex verduidelijkt: ‘Ons systeem kent een systeem van huwelijkse voorwaarden. Bij gebrek aan een overeenkomst of wanneer die nietig is, hebben we een aanvullend systeem met huwelijksvermogensstelsels dat onderworpen zou zijn aan bepaalde verplichtingen van de overeenkomst sluitende partijen.’

Marbella ligt in een bevoorrechte enclave aan de Costa del Sol. Het is een van de belangrijkste trekpleisters in Spanje voor buitenlanders die van woonplaats veranderen en in deze mooie en rustige kuststad komen wonen.

Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) waren er vorig jaar 33.451 buitenlanders geregistreerd in Marbella, 23,64% van de totale bevolking van die gemeente.

Mensen nemen allerlei beslissingen: een huis kopen of huren in Spanje, trouwen en scheiden in Spanje, een partnerschap sluiten in Spanje, kinderen krijgen of adopteren, etc. Dit zijn gewone gebeurtenissen die juridische consequenties en processen tot gevolg hebben waarin ze als buitenlander, relevant juridisch advies moeten inwinnen omdat ze onder de Spaanse grondwet en de wetgeving vallen.

Juist aan de Costa del Sol zijn er veel problemen met de interpretatie en toepassing van het internationaal recht. In dit verband legt Andrades uit dat we ‘voor de toepassing van het internationaal privaatrecht, gebruikmaken van verwijzings- en bevoegdheidsregels om de toepasselijke regel te vinden in dat specifieke geval.’

Alleen de Spaanse wet naleven is niet voldoende. ‘Bij Welex, uw advocaat gespecialiseerd in familierecht in Spanje, zijn we bij het oplossen van uw zaak gewoon om ook de buitenlandse regelgeving in acht te nemen die van toepassing is. Wat betreft heer Andrades, gaat het belang van bescherming van het kind en het algemeen belang verder dan dat: ‘In Spanje is de toepassing van het buitenlands recht onderworpen aan en beperkt tot de openbare orde en de bescherming van de belangen van minderjarigen. Ook als het om buitenlandse wetgeving gaat, moeten we kijken of die gepast is in dat specifieke geval en of die de belangen van het kind respecteert.

Omdat we bij ons advocatenkantoor in Marbella over een zeer breed scala aan hooggekwalificeerde professionals beschikken van diverse nationaliteiten die het rechtssysteem kennen in combinatie met buitenlands recht, die meerdere talen spreken en die u kunnen bijstaan in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Dit is een zeer belangrijke factor bij de voorspoedige afhandeling van uw zaken.

Wanneer een huwelijk of een partnerschap uiteenvalt, zijn de kinderen een van de grootste dilemma’s. Waar zij onmiddellijk en in de toekomst zullen wonen, leidt niet zelden tot hoofdbrekens.

De heer Andrades, advocaat gespecialiseerd in familierecht in Spanje, legt uit dat de zaken in veel gevallen ‘heel ingewikkeld’ kunnen worden. Het Spaanse rechtssysteem voorziet daarom in het betrekken van het Openbaar Ministerie (als maatregel ter bescherming van minderjarigen) aan een functie die is vastgelegd in artikel 123 van de Spaanse grondwet: het ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende partij bevorderen van het optreden van justitie om de wettigheid, de rechten van de burgers en het openbaar belang te verdedigen die door de wet wordt beschermd.

‘Onder deze bescherming van het publieke belang door de Spaanse wet valt ook de bescherming van kinderen. Het komt regelmatig voor dat bij huwelijkscrisissen de voogdij over kinderen wordt betwist en dat daarbij soms geen rekening wordt gehouden met de werkelijke behoeften van de kinderen. De voogdij over kinderen heeft een reeks consequenties zoals het gebruiksgenot van de gezinswoning en het vastleggen van alimentatieregeling,’ voegt de deskundige familierecht-advocaat van Welex eraan toe.

Een aantal zaken zijn zeer omstreden en geven aanleiding tot conflicten, bijvoorbeeld de bezoekregeling en de huidige en toekomstige toepassing ervan.

‘Ons advocatenkantoor in Marbella is er in dit kader trots op dat het ouder-kindregelingen aan de orde stelt en een goed uitgewerkte bezoekregeling zodat zowel de voogd als de niet-voogd van het begin af aan kennis en zekerheid hebben over hun bezoekschema,’ vertelt de heer Andrades.

In die zin moet een goed advocatenkantoor in Spanje proberen te anticiperen op rechtszaken. Welex zorgt er niet alleen voor dat klanten een goed proces krijgen, maar ook dat toekomstige rechtszaken worden voorkomen.

In de afgelopen tien jaar zijn er in diverse wijzigingen doorgevoerd in het burgerlijk recht, het rechtsgebied waaronder het familierecht valt. Een zeer belangrijke wijziging in Spanje heeft te maken met het gebruiksgenot van de woning na een scheiding.

In november 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg van de Hoge Raad arrest Nr. 641/2018 Rec 982/2018 van 20/11/2018, vonnis gewezen over de gevolgen van de situatie dat de ouder die de kinderen daadwerkelijk verzorgt, met diens nieuwe partner in de gezinswoning woont die in het echtscheidingsvonnis is toegewezen.

In een persbericht meldde de Hoge Raad het volgende: ‘Bij een echtscheiding raakt de ouder die met zijn of haar kinderen in het gezinshuis woont in gemeenschap van goederen, en die een stabiele partner heeft die in dat huis komt wonen, het recht op vruchtgebruik kwijt van het gezinshuis. Zodra de gemeenschap van goederen is vereffend, moet deze echtgenoot het huis verlaten.

Hoewel hij verduidelijkt dat deze wijziging en nieuwe maatregel ‘minderjarigen het recht op huisvesting in Spanje niet ontneemt, noch iets verandert aan de voogdij,’ worden veel paren die hun leven opnieuw hebben opgebouwd met een nieuwe partner in het huis dat behoorde tot het vorige huwelijk, op dit moment geconfronteerd met deze nieuwe regeling.

Familierecht-advocaat Andrades merkt op dat deze jurisprudentie bepaalt dat de voogd geen nieuw gezin kan vormen met een nieuwe partner in de oude gezinswoning.

‘Het is duidelijk dat dit niet langer ondergeschikt is aan het belang van het kind – het belang van huisvesting – maar dat het doel hiervan is een nieuw gezin te vormen. Daarom heeft dat niet meer te maken met het eerste belang van huisvesting. Ik denk dat deze jurisprudentie zeer wenselijk en noodzakelijk is omdat die een eind maakt aan conflictieve situaties, en vooral ook omdat we het onrechtvaardig vinden omdat de niet-verzorgende ouder vaak wel moet blijven voldoen aan het bezoekregeling, de alimentatie, het compenserende pensioen en zelfs 50% van de hypotheek omdat de hypotheek mede op zijn/haar naam staat, naast afgeleide kosten zoals de onroerendgoedbelasting (IBI) en de gemeenschapskosten,’ verduidelijkt hij.

Dit is een veelgehoord misverstand. Het feit dat we een systeem hebben waarin het burgerlijk huwelijk wordt bevorderd en door het rechtssysteem wordt aangemoedigd door echtgenoten erfrecht te geven, doet niets af aan het feit dat het rechtssysteem in andere situaties de volledige geldigheid daarvan gelijkstelt met het  huwelijk en dezelfde verplichtingen. Ongehuwde paren hebben ook rechten en verplichtingen tegenover elkaar en hun kinderen omdat een verbintenis wordt gecreëerd die gelijkgesteld is met het huwelijk.  Ze kunnen gezamenlijk een woning verwerven en mede-eigenaar worden van hun gezinswoning. Dat neemt niet weg dat ze kunnen bijdragen in de lasten van het gezin.

Dan kan gemakkelijker zijn ja… maar dit komt weinig voor.

We stellen deze vraag vaak bij zaken van geweld tegen vrouwen. Wanneer kan worden gesteld dat een persoon een relatie heeft? En wanneer kan worden gesteld dat een persoon een relatie heeft die gelijkstaat aan het huwelijk in Spanje? De familierecht-advocaten van Welex in Spanje hanteren een kwalitatief criterium dat door de rechtspraak wordt aanvaard. We kijken niet naar de tijdsduur van een relatie maar kijken of er een gemeenschappelijk levensproject bestaat, toekomstplannen, of er bepaalde acties zijn ondernomen om een gezin te vormen. Dit heet samenwonen more uxorio.

Welex adviseert overigens een partnerschap in Spanje te registreren, zoals de heer Andrades uitlegt: ‘We helpen onze cliënten bij inschrijving in het register van ongehuwde paren. Dit is raadzaam omdat het voor ons gemakkelijker is om in geval van overlijden van een van de partners, de ander van wettelijk geldig bewijsmiddelen te voorzien om de realiteit van het ongehuwde paar aan te tonen. Dit heeft veel voordelen, bijvoorbeeld erkenning van het recht op een weduwenpensioen.

Om al deze redenen wordt sterk aanbevolen om alle pluspunten van het familierecht in Spanje te leren kennen dat in principe toepassingen kent in alle sectoren van het rechtssysteem.

Het is ook verstandig om advies te vragen aan betrouwbare professionals van naam die de Spaanse wetgeving kennen en die hun diensten vloeiend in meerdere talen kunnen aanbieden.

Welex is een gevestigd kantoor met advocaten en financiële experts in Marbella en aan de Costa del Sol dat de afgelopen jaren zijn strepen heeft verdiend.

Welex is een gevestigd kantoor met advocaten en financiële experts in Marbella en aan de Costa del Sol dat de afgelopen jaren zijn strepen heeft verdiend. Via Welex, uw familierecht-advocaat in Spanje, krijgen klanten effectief en passend advies voor hun specifieke situatie. ‘Elke klant is anders dus is onze dienstverlening gepersonaliseerd.’ Welex kan u vanuit een multidisciplinair perspectief helpen bij uw kwesties op het gebied van boekhouding, belastingadvies, handelsrecht, burgerlijk recht, familierecht en strafrecht. Daarbij behandelen we onder andere alle zaken met betrekking tot onroerend goedtransacties, testamenten en erfenissen.

Wilt u trouwen in Spanje? Wilt u scheiden in Spanje? Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella!

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies