Bent u erfgenaam van een nalatenschap in Spanje en wenst u de waarde van de nagelaten goederen te kennen, dan hebben wij de perfecte oplossing voor u.

 

In de Spaanse belastingwetgeving zijn bepaalde begrippen vastgelegd die de verschillende belastingen en heffingen gemeen hebben. Een van deze concepten is wat wij de belastbare grondslag noemen, die in de erfbelasting de nettowaarde zou zijn van de activa en rechten die overeenstemmen met de verdeling aan elke afzonderlijke opvolger.

 

 

Klik hier als u het volledige post wilt lezen of neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in erfrechtprocedures in Spanje voor een snel antwoord.

Heeft u een familielid in Spanje met een juridisch gewijzigde hoedanigheid? Dient u de nalatenschap in Spanje van die wettelijk onbevoegd verklaarde persoon te beschermen? In onderstaand artikel zullen onze Nederlandstalige procesadvocaten in Spanje een overzicht geven van de in Spanje te voeren gerechtelijke procedure ter bescherming van de nalatenschap van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Basis van het Spaanse rechtssysteem

Bescherming van de erfenis van personen met een geestelijke of lichamelijke beperking in Spanje

 

De verordening die in het Spaanse rechtssysteem is vastgesteld, is neergelegd in de Spaanse wet 41/2003 van 28 november, betreffende de bescherming van de eigendommen van personen met een beperking. Deze Spaanse wet is ontstaan als gevolg van de grondwettelijke eis van artikel 9.2 om de daadwerkelijke en effectieve deelname van alle burgers en hun betrokkenheid bij het politieke, economische, culturele en sociale leven te bevorderen in verband met de bepalingen van artikel 49 van de betreffende grondwettelijke tekst.

 

Deze wet bevat een aantal bepalingen met betrekking tot het vermogen van personen met een beperking.

 

In deze wet wordt de norm i.v.m. de beperking van de begunstigden bepaald, dat wil zeggen mensen met een geestelijke beperking van 33% of meer, of met een lichamelijke of zintuiglijke beperking van meer dan 65%.

 

Welex, uw advocaat in Spanje! Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella voor juridische procedures in Spanje.

 

De instelling hiervan kan worden aangevraagd door ouders, voogden of beheerders, de feitelijke voogd, alsook door elke persoon die een legitiem belang heeft, en door de persoon met een beperking zelf, die de instelling kan aanvragen door tegelijkertijd voldoende inbreng van goederen en rechten hiervoor aan te bieden.

 

De vermogensbestanddelen worden in een openbaar document of in een gerechtelijk besluit vastgelegd. Dit document dient de aanvangsinventaris van de activa en rechten, de regels voor het beheer en de controle en alle andere geschikt geachte bepalingen te bevatten. De inbreng kan ook de bestemming van deze goederen of rechten bepalen of, in voorkomend geval, de tegenwaarde ervan nadat de goederen overeenkomstig artikel 6 nietig zijn verklaard.

 

Met de bovengenoemde formalisering en beperking wordt in voorkomend geval rekening gehouden in de burgerlijke, eigendoms- en handelsregisters in Spanje.

 

Voor wat de vorm van deze bescherming betreft, geeft titel II van de wet 15/2015 van 2 juli betreffende de vrijwillige rechtsmacht vorm aan de vrijwillige rechtsmacht in zaken van personen, waarbij hoofdstuk VI wordt gewijd aan de bescherming van het vermogen van personen met een beperking, welk 6 artikelen omvat, hoewel deze laatste bedoeld zijn voor een procedure voor toegang tot de persoonlijke levenssfeer en over het zelfbeeld.

Het toepassingsgebied is hetzelfde als dat voor de instelling van het patrimonium; de goedkeuring van de inbreng; de benoeming van de beheerder; de vaststelling van de vrijstellingen en de verplichting om de gerechtelijke goedkeuring te verkrijgen voor het verrichten van administratieve, fiscale of andere handelingen met betrekking tot de goederen en rechten van het patrimonium; de vervanging van de beheerder; de wijziging van het bestuursreglement; de vaststelling van bijzondere maatregelen voor de controle; het nemen van voorzorgsmaatregelen; de vernietiging van het beschermde patrimonium en alle andere handelingen met betrekking tot dit patrimonium.

De rechtbank in Spanje van eerste aanleg van de woonplaats of verblijfplaats van de persoon met een beperking is bevoegd om van deze procedure kennis te nemen, en alleen het openbaar ministerie is bevoegd om deze procedure te bevorderen, onverminderd het feit dat het openbaar ministerie ook kan optreden op basis van een klacht.

De aanvraag, de behandeling en de oplossing van het dossier worden, zodra het is opgestart, behandeld volgens de regels van de mondelinge procedure, waarna de rechter een geschikte beslissing zal uitvaardigen, met de door de regels vereiste inhoud. Tegen deze beslissing kan in beide gevallen beroep worden aangetekend, met uitzondering van de benoeming van de beheerder.

Dit alles toont de technische complexiteit aan van de instelling, het beheer en de nietigverklaring van het vermogen van personen met een beperking in Spanje. Onze Nederlandstalige procesadvocaten in Spanje van ons kantoor WeLex, kunnen u bijstaan bij de instelling van het patrimonium, alsook bij het beheer en de nietigverklaring ervan.

 

Neem nu contact me uw Nederlandstalige advocaat in Spanje voor al uw juridische vraagstukken.

 

De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied II

De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied. Alles wat u moet weten over de eerste procedurele stappen.

Heeft u Nederlands sprekende advocaat nodig in Spanje? Bij Welex advocaten werken Nederlandstalige advocaten voor Nederlanders in Spanje

In onze vorige bijdrage hebben we een indruk gegeven van de bevoegdheid van de strafrechter in Spanje, waarbij we het normatieve kader hebben geschetst en vervolgens hebben gekeken naar de regelgeving in het Spaanse wetboek van strafvordering.

Lees meer….https://advocaten-spanje.com/

De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied

 

Heeft u een misdrijf op Spaans grondgebied ondergaan? Bent u getuige geweest van een strafbaar feit in Spanje en weet u niet waar de feiten mogelijk worden onderzocht? In deze tekst geven de Nederlandstalige strafrechtszaak advocaten in Spanje van ons advocatenkantoor in Marbella u een eerste indruk van de bevoegdheden, en geven zij aan welke instantie belast is met het onderzoek naar de feiten die van strafbare aard zouden kunnen zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met één van de strafrechtszaak advocaten in Spanje van Welex, uw advocatenkantoor met ook strafrechtadvocaten in Marbella, het hart van de Costa del Sol.

Lees meer…

Advocatenkantoor in Marbella lanceert speciale website over procesrecht in Spanje

Rechtszaak Advocatenkantoor in Marbella lanceert speciale website over procesrecht in Spanje

 

Het doel van ons advocatenkantoor in Marbella is maximaal voordeel voor onze cliënten tegen de laagste kosten, en hen vertrouwen, veiligheid en toewijding te bieden met volledige kwaliteitsgarantie. Daarom zijn we blij de lancering aan te kondigen van onze nieuwe website gespecialiseerd in procesrecht in Spanje.

Lees meer….

Betaling als middel om te voldoen aan verplichtingen in Spanje

Betaling als middel om te voldoen aan verplichtingen in Spanje

Wat is voldoen aan verplichtingen? Wat houdt betaling in of het vervullen van een verplichting? Wat is compensatiebetaling? Uw procureur in Spanje heeft het antwoord voor u.

Wat houdt voldoen aan verplichtingen in? Wat houdt betaling in of het vervullen van een verplichting?

Wat is compensatiebetaling? Hoe kunnen verplichtingen worden ingelost? Deze vier vragen behandelen we in deze en toekomstige weblogs van ons advocatenkantoor in Marbella.

Lees verder……..

De bij de wet aangewezen rechter in Spanje

De rechter in Spanje

De Spaanse grondwet stelt de rechterlijke macht vast als onafhankelijke macht; het is de enige macht van de Staat waaraan de naam macht toegekend wordt.

In het Spaanse rechtsstelsel wordt de aanduiding van de bij de Spaanse wet aangewezen rechter vastgesteld als een van de essentiële pijlers van de Rechtsbedeling, als vereiste voor de rechtspraak en rechtstreeks voortvloeiend uit de scheiding der machten.

Lees meer…..

Strafrechtelijk vooronderzoek in Spanje

 

De Spaanse wet op de strafvervolging beschrijft het vooronderzoek als cruciaal gezien de complexiteit van soorten misdrijven in Spanje.

Bevoegdheden inzake strafvervolging

De bevoegdheid van de strafrechtelijke instanties in Spanje is een van de belangrijkste procedurele kwesties, aangezien de niet-inachtneming ervan zeer relevante gevolgen kan hebben: zoals de schending van de grondwettelijke garantie van de gewone rechter die wordt voorgeschreven in artikel 24 van de Spaanse grondwet, nietigheid van de gepleegde rechtshandeling als sanctie op niet-inachtneming ervan.

Lees meer…..

De vertegenwoordiger van een vermiste persoon

Heeft u een familielid in Spanje dat vermist is die een goed of een bepaald recht heeft in Spanje? Zijn er belangen in Spanje van een vermist familielid wiens business niet kan  worden achtergelaten zonder ernstige schade te lijden?

Ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje kan u bijstaan in de benoeming van een vertegenwoordiger van een vermist familielid in Spanje opdat hij/zij de wettelijke rechten van deze persoon kan verdedigen.

Lees verder….

De ontruiming wegens bewoning zonder huurovereenkomst in Spanje

Heb je een ‘kraker’ in je woning in Spanje? Houd dan rekening met de hervorming van de wet 5/2018 met betrekking tot de ontruiming van de woning als daarin mensen wonen zonder huurovereenkomst.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, Málaga Spanje.
Het proces van ontruiming wegens bewoning zonder huurovereenkomst werd reeds vastgelegd in het 19e eeuwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering van 1881. Dit voorzag in regels om een persoon die zich in de situatie bevond van bewoner zonder titel het betreffende huis uit te zetten (artikel 1565 LECA).

Lees verder…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies