Als u eigenaar bent van een stuk grond in Spanje en een beroep wilt doen op een aannemer om de bouw uit te voeren, moet u naast de kosten voor de bouw op het perceel ook rekening houden met een aantal andere kosten.

Het is gebruikelijk dat andere kosten die kunnen ontstaan, zoals machinevergunningen, elektriciteits- en waterverbruik, en alle andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de materiële uitvoering van de werken, door de bouwer worden betaald.

Klik hier om meer te lezen! Indien u persoonlijk advies wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De Autonome Gemeenschap Andalusië heeft onlangs een vermindering van de belastinggrondslag vastgesteld voor een bedrag van maximaal een miljoen euro.

Wie kan profiteren van deze vermindering van de belastinggrondslag voor nalatenschappen in Spanje?

Wij vertellen u alles in onze laatste post.

WELEX| ADVOCATEN EN ACCOUNTANTS IN SPANJE

Door Welex, uw deskundig Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella het innen van een schuld in Spanje

HET innen van een bedrag claimen in Spanje

Bij economische activiteiten in Spanje kan u te maken krijgen met tegenslagen, vertragingen en in veel gevallen met het verbreken van de opdracht of het contract dat tussen partijen is gesloten voor het verrichten van een dienst of de levering van een goed. Dus het claimen van een schuld in Spanje is niet ongebruikelijk

 

Wanneer u verwacht met een normale dienstverlening van doen te hebben of een normale aankoop/verkoop transactie in Spanje zonder vertraging, kan dit soms een echt hoofdpijndossier worden, vooral als de betaalde dienst onbevredigend is of de gekochte goederen niet voldoen aan de vooraf overeengekomen voorwaarden in de zakelijke overeenkomst. Wat kan leiden tot het claimen van een bedrag in Spanje.

 

Om een in Spanje betaald bedrag terug te krijgen, is het eerste wat u moet doen de aard van dat bedrag vaststellen en ten tweede een goed advocatenkantoor kiezen dat uw taal spreekt, dat kennis heeft van kwantiteitsvorderingen in Spanje en dat de solvabiliteit heeft om snel te kunnen inspelen op het conflict, zegt Rafael Andrades, advocaat bij Welex.

 

Eén van de grote troeven van dit hoog aangeschreven juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en economisch adviesbureau gevestigd in Marbella, Malaga, is haar ruime ervaring met anticiperen op verschillende problemen waarvoor deze onderneming altijd een snelle oplossing vindt onder de belofte dat – in de eerste plaats – het vertrouwen van de klant wordt gewaarborgd.

 

Een van de meest voorkomende en frequente wanbetalingen heeft te maken met de contractuele huurovereenkomst in Spanje, wat kan leiden tot juridische klachten en dure rechtszaken.

 

Komen deze gevallen vaak voor bij Welex?

 

-Ja, in feite verlenen wij service aan zowel de huurder als aan de verhuurder van een woning in Spanje. Wanneer onbetaalde bedragen dienen te worden gevorderd, gaan wij daartoe over; wij kunnen onbetaald licht en water vorderen, soms zijn er contracten waarin is overeengekomen om de helft van de Wi-Fi of telefoonlijn te betalen.

 

Zijn alle bedragen opeisbaar in Spanje?

 

-Ja, allemaal, want als we het over een bedrag hebben, hebben we het over iets materieels, over een voordeel; als je stopt met het betalen van 70 euro, 300 euro of 500 euro, dan wordt een bepaalde schuldverplichting niet nagekomen; als er geen actie wordt ondernomen om dat bedrag te vorderen, zou dat betekenen dat er geen verplichting bestaat om het te betalen. Er is slechts één geval in het burgerlijk wetboek van een verplichting zonder vordering, en dat zijn natuurlijke verplichtingen die vrijwillig worden aangegaan zonder enig reëel vorderingsrecht.

 

Als u meer informatie nodig heeft over het claimen van een schuld in Spanje, nodigen wij u uit om onze publicatie te lezen in Welex.es

 

Bij Welex, advocaten en economen, Cliënten komen op de eerste plaats

 

Soms houdt men ermee op bedragen voor onvoltooid werk te vorderen of een onvervulde overeenkomst omdat ze het gevoel hebben dat de vordering duurder zal zijn dan het betreffende geringe bedrag, en dus beschouwen ze het als niet verhaalbaar.

 

Daarnaast is het altijd belangrijk dat het kantoor grondig door het hele proces loopt: ‘In die zin zijn er situaties waarin een kosten-batenanalyse moet worden gemaakt en de vordering van bepaalde bedragen onrendabel is. Bij Welex zoeken we de weg van buitengerechtelijke onderhandelingen, hetzij door te trachten te bemiddelen, hetzij door arbitrage, afhankelijk van het soort verplichting; daarbij kunnen we denken aan consumentenzaken, een aankoop of een professionele dienst die niet wordt nagekomen… daarvoor is er een oplossing voor conflicten, zonder een beroep op de rechtspraak, want dat brengt wel een aantal kosten met zich mee,’ legt de juridisch specialist uit.

 

Kan de waarborg van een buitenlander die de waarborg reeds heeft betaald maar er daarna op terugkomt, teruggegeven worden?

 

-Afhankelijk van het specifieke onderzoek van elk geval is er geen uniforme oplossing die voor ons allemaal geldt. We zullen moeten bekijken hoe het contract is afgesloten, de verplichtingen en de houding van de wederpartij… alleen op die manier is het mogelijk om een contract te beëindigen.

 

Is het gebruikelijk om de teruggave van een waarborg in Spanje te vorderen?

 

-Sommige cliënten komen naar ons omdat ze hebben begrepen dat de voorwaarden van de waarborgcontracten niet goed zijn uitgelegd; en dat ze niet in overeenstemming zijn met het geen dat werd aangeboden; wij zorgen ervoor dat de uitvoering van de afwikkeling van de maatregel gepast is.

 

Andrades erkent, dat hij als belastingadviseur veel gevallen heeft gezien waarbij een cliënt een huis kocht, daar ging wonen en zich realiseerde dat het niet voldeed aan zijn verwachtingen.

 

Als u meer informatie nodig heeft over het claimen van een schuld in Spanje, nodigen wij u uit om onze publicatie te lezen in Welex.es

 

De terugkomst van de floor clause in Spanje

 

Welex, uw deskundig advocatenkantoor in het vorderen van bedragen in Spanje meldt dat er aanzienlijke mogelijkheden zijn bij het vorderen van bedragen, die door advocatenkantoor Welex, wat ‘wij en de wet’ betekent, worden behandeld met ruime ervaring in alle soorten opdrachten: in contracten met verhuurders, huurders, vruchtgebruikers, consumenten en bancaire instellingen.

 

In de afgelopen jaren is in Spanje een interessant besluit genomen met betrekking tot de aankoop van woningen door middel van een hypotheek, waarbij een financiële instelling als agent optrad.

 

Dit is de zogenaamde floor clause (waarbij een minimum rentepercentage wordt vastgesteld), ook wel bekend als hypotheekgrond, en sinds 9 mei 2013 heeft de Hoge Raad deze nietig verklaard dankzij een uitspraak die op die datum is gedaan.

 

Het Hof beschouwde het als ‘misbruik’ en beval daarom de teruggave van de bedragen die sinds de datum van dat arrest door de banken ‘illegaal zijn geïnd’.

 

Wat is een floor clause?

‘Het is een clausule die de bank ten goede komt en de persoon die de lening heeft aangevraagd schaadt, want als de rente daalt of de rente negatief is, verhindert de clausule dat de lening wordt overgeheveld naar de maandelijkse betaling. Afhankelijk van de regelgeving van het land, de voorwaarden van het contract en de transparantie en duidelijkheid ervan, kan een oneerlijk, onwettig of nietig beding worden vastgesteld en dus als bankfraude worden beschouwd.’

 

Enkele jaren na het eerste arrest heeft het Europees Hof van Justitie (EU) in een niet voor beroep vatbaar arrest van 21 december 2016 geoordeeld tegen de beperking van de terugwerkende kracht van de nietigheid van de floor clause: ‘Daarom zijn banken en spaarbanken verplicht om al het geld dat illegaal in rekening wordt gebracht voor floor clauses terug te geven vanaf de ondertekening van de vastgoedhypotheek voor de aankoop van een woning.’

 

De banken hebben 2,3 miljard euro teruggegeven aan hun klanten en er zijn 5.735 dossiers in behandeling, waarvan het grootste deel rechtstreekse onderhandelingen tussen de financiële instelling en de klant betreft.

 

Welex neemt al jaren deel aan de teruggave van bedragen onder deze floor clause ten gunste van haar klanten en doet dit via uitgebreide onderhandelingen met de banken.

 

Welke procedure adviseert u?

 

-Er is een formule die wij cliënten aanbieden die de buitengerechtelijke vordering betreft volgens het Koninklijk Besluit 1/17 voor de terugbetaling van de bedragen die ten onrechte met de grondclausule zijn voldaan en wij onderhandelen met de bank altijd in het voordeel van onze cliënten.

 

Hoe lang kan de teruggave van betalingen onder de floor clause op minnelijke wijze duren?

 

-Van twee tot drie maanden door middel van een civiele procedure, het hangt af van de voorwaarden.

 

Helpt u ook bij de vordering van niet-betaling of niet-levering van diensten of goederen indien het gaat om een ander land?

 

-Ja, hoewel er andere internationale procedures zijn, stellen we de vordering in een andere EU-lidstaat in, zodat we onze eigen rechtbanken gebruiken voor de beslechting van civiele of commerciële geschillen.

 

Als u meer informatie nodig heeft over het claimen van een schuld in Spanje, nodigen wij u uit om onze publicatie te lezen in Welex.es

 

Aarzel niet om contact op te nemen met Welex, uw deskundig advocatenkantoor voor vorderingen in Spanje voor eventuele fiscale of juridische vragen.

De plaats waar het strafbare feit gepleegd is als basisprincipe voor de toewijzing van bevoegdheid in Spanje. Informatie door strafrechtadvocaten in Marbella.

 

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje.

 

Hoe wordt bepaald welke van alle instructierechtbanken in Spanje bevoegd is voor de vervolging van een feit in een rechtsgebied? Dit is wat bekend staat als territoriale bevoegdheid. In dit artikel hebben we het over wat bekend staat onder de naam fórum comissi delicti, of de plaats waar het strafbare feit gepleegd is als basisprincipe voor de toewijzing van bevoegdheid.

 

Op deze manier zal de onderzoeksrechter van de plaats waar het feit gepleegd is bevoegd zijn voor het gerechtelijk onderzoek naar het strafbare feit. Desondanks doen er zich wel vaker situaties voor waarbij er een conflict is met de schijnbare duidelijkheid van dit principe voor toewijzing van bevoegdheid, zoals voortdurende misdrijven, gelijktijdig op verscheidene plaatsen gepleegde feiten en feiten die gepleegd zijn via sociale communicatiemiddelen.

 

Neem vandaag nog contact met Welex, uw Nederlandstalige strafrechtszaak advocaat in Spanje vindt u juridische bijstand bij strafrechtszaken in Spanje.

Lees meer……….

Heeft u een familielid in Spanje met een juridisch gewijzigde hoedanigheid? Dient u de nalatenschap in Spanje van die wettelijk onbevoegd verklaarde persoon te beschermen? In onderstaand artikel zullen onze Nederlandstalige procesadvocaten in Spanje een overzicht geven van de in Spanje te voeren gerechtelijke procedure ter bescherming van de nalatenschap van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Basis van het Spaanse rechtssysteem

Bescherming van de erfenis van personen met een geestelijke of lichamelijke beperking in Spanje

 

De verordening die in het Spaanse rechtssysteem is vastgesteld, is neergelegd in de Spaanse wet 41/2003 van 28 november, betreffende de bescherming van de eigendommen van personen met een beperking. Deze Spaanse wet is ontstaan als gevolg van de grondwettelijke eis van artikel 9.2 om de daadwerkelijke en effectieve deelname van alle burgers en hun betrokkenheid bij het politieke, economische, culturele en sociale leven te bevorderen in verband met de bepalingen van artikel 49 van de betreffende grondwettelijke tekst.

 

Deze wet bevat een aantal bepalingen met betrekking tot het vermogen van personen met een beperking.

 

In deze wet wordt de norm i.v.m. de beperking van de begunstigden bepaald, dat wil zeggen mensen met een geestelijke beperking van 33% of meer, of met een lichamelijke of zintuiglijke beperking van meer dan 65%.

 

Welex, uw advocaat in Spanje! Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella voor juridische procedures in Spanje.

 

De instelling hiervan kan worden aangevraagd door ouders, voogden of beheerders, de feitelijke voogd, alsook door elke persoon die een legitiem belang heeft, en door de persoon met een beperking zelf, die de instelling kan aanvragen door tegelijkertijd voldoende inbreng van goederen en rechten hiervoor aan te bieden.

 

De vermogensbestanddelen worden in een openbaar document of in een gerechtelijk besluit vastgelegd. Dit document dient de aanvangsinventaris van de activa en rechten, de regels voor het beheer en de controle en alle andere geschikt geachte bepalingen te bevatten. De inbreng kan ook de bestemming van deze goederen of rechten bepalen of, in voorkomend geval, de tegenwaarde ervan nadat de goederen overeenkomstig artikel 6 nietig zijn verklaard.

 

Met de bovengenoemde formalisering en beperking wordt in voorkomend geval rekening gehouden in de burgerlijke, eigendoms- en handelsregisters in Spanje.

 

Voor wat de vorm van deze bescherming betreft, geeft titel II van de wet 15/2015 van 2 juli betreffende de vrijwillige rechtsmacht vorm aan de vrijwillige rechtsmacht in zaken van personen, waarbij hoofdstuk VI wordt gewijd aan de bescherming van het vermogen van personen met een beperking, welk 6 artikelen omvat, hoewel deze laatste bedoeld zijn voor een procedure voor toegang tot de persoonlijke levenssfeer en over het zelfbeeld.

Het toepassingsgebied is hetzelfde als dat voor de instelling van het patrimonium; de goedkeuring van de inbreng; de benoeming van de beheerder; de vaststelling van de vrijstellingen en de verplichting om de gerechtelijke goedkeuring te verkrijgen voor het verrichten van administratieve, fiscale of andere handelingen met betrekking tot de goederen en rechten van het patrimonium; de vervanging van de beheerder; de wijziging van het bestuursreglement; de vaststelling van bijzondere maatregelen voor de controle; het nemen van voorzorgsmaatregelen; de vernietiging van het beschermde patrimonium en alle andere handelingen met betrekking tot dit patrimonium.

De rechtbank in Spanje van eerste aanleg van de woonplaats of verblijfplaats van de persoon met een beperking is bevoegd om van deze procedure kennis te nemen, en alleen het openbaar ministerie is bevoegd om deze procedure te bevorderen, onverminderd het feit dat het openbaar ministerie ook kan optreden op basis van een klacht.

De aanvraag, de behandeling en de oplossing van het dossier worden, zodra het is opgestart, behandeld volgens de regels van de mondelinge procedure, waarna de rechter een geschikte beslissing zal uitvaardigen, met de door de regels vereiste inhoud. Tegen deze beslissing kan in beide gevallen beroep worden aangetekend, met uitzondering van de benoeming van de beheerder.

Dit alles toont de technische complexiteit aan van de instelling, het beheer en de nietigverklaring van het vermogen van personen met een beperking in Spanje. Onze Nederlandstalige procesadvocaten in Spanje van ons kantoor WeLex, kunnen u bijstaan bij de instelling van het patrimonium, alsook bij het beheer en de nietigverklaring ervan.

 

Neem nu contact me uw Nederlandstalige advocaat in Spanje voor al uw juridische vraagstukken.

 

De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied II

De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied. Alles wat u moet weten over de eerste procedurele stappen.

Heeft u Nederlands sprekende advocaat nodig in Spanje? Bij Welex advocaten werken Nederlandstalige advocaten voor Nederlanders in Spanje

In onze vorige bijdrage hebben we een indruk gegeven van de bevoegdheid van de strafrechter in Spanje, waarbij we het normatieve kader hebben geschetst en vervolgens hebben gekeken naar de regelgeving in het Spaanse wetboek van strafvordering.

Lees meer….https://advocaten-spanje.com/

De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied

 

Heeft u een misdrijf op Spaans grondgebied ondergaan? Bent u getuige geweest van een strafbaar feit in Spanje en weet u niet waar de feiten mogelijk worden onderzocht? In deze tekst geven de Nederlandstalige strafrechtszaak advocaten in Spanje van ons advocatenkantoor in Marbella u een eerste indruk van de bevoegdheden, en geven zij aan welke instantie belast is met het onderzoek naar de feiten die van strafbare aard zouden kunnen zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met één van de strafrechtszaak advocaten in Spanje van Welex, uw advocatenkantoor met ook strafrechtadvocaten in Marbella, het hart van de Costa del Sol.

Lees meer…

Advocatenkantoor in Marbella lanceert speciale website over procesrecht in Spanje

Rechtszaak Advocatenkantoor in Marbella lanceert speciale website over procesrecht in Spanje

 

Het doel van ons advocatenkantoor in Marbella is maximaal voordeel voor onze cliënten tegen de laagste kosten, en hen vertrouwen, veiligheid en toewijding te bieden met volledige kwaliteitsgarantie. Daarom zijn we blij de lancering aan te kondigen van onze nieuwe website gespecialiseerd in procesrecht in Spanje.

Lees meer….

Betaling als middel om te voldoen aan verplichtingen in Spanje

Betaling als middel om te voldoen aan verplichtingen in Spanje

Wat is voldoen aan verplichtingen? Wat houdt betaling in of het vervullen van een verplichting? Wat is compensatiebetaling? Uw procureur in Spanje heeft het antwoord voor u.

Wat houdt voldoen aan verplichtingen in? Wat houdt betaling in of het vervullen van een verplichting?

Wat is compensatiebetaling? Hoe kunnen verplichtingen worden ingelost? Deze vier vragen behandelen we in deze en toekomstige weblogs van ons advocatenkantoor in Marbella.

Lees verder……..

De bij de wet aangewezen rechter in Spanje

De rechter in Spanje

De Spaanse grondwet stelt de rechterlijke macht vast als onafhankelijke macht; het is de enige macht van de Staat waaraan de naam macht toegekend wordt.

In het Spaanse rechtsstelsel wordt de aanduiding van de bij de Spaanse wet aangewezen rechter vastgesteld als een van de essentiële pijlers van de Rechtsbedeling, als vereiste voor de rechtspraak en rechtstreeks voortvloeiend uit de scheiding der machten.

Lees meer…..

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies