Welex, toonaangevend advocaten- en accountantskantoor in Marbella, legt in detail uit wat de regels zijn voor het besturen van een elektrische step in Spanje.

 

Elektrische Steps zijn voertuigen die uitsluitend worden aangedreven door elektromotoren met een maximale ontwerpsnelheid tussen 6 en 25 km/u.

Voordat u een elektrische stepscooter gaat rijden, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van der regels waaraan gebruikers van persoonlijke mobiliteitsvoertuigen moeten voldoen als ze in stedelijke gebieden rijden en om dat veilig te doen.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat vanaf 22 januari 2024 alle scooters op de markt, gecertificeerd moeten zijn voor gebruik en dat vanaf 22 januari 2027 alleen de scooters die voldoen aan de bepalingen van het handboek VMP-kenmerken en dus een VMP-certificaatnummer van het DGT hebben, in het verkeer mogen worden gebracht. Het DGT heeft een lijst van alle gecertificeerde VMP gepubliceerd die u kunt raadplegen op de website van DGT om maximale zekerheid voor de koper te garanderen.

 

 

Elk stadsbestuur kan het verkeer van elektrische step op een specifieke manier reguleren. Alle gebruikers moeten echter voldoen aan bepaalde minimumvoorwaarden, die hieronder worden beschreven.

 • De snelheid van deze scooters moet tussen 6 en 25 km/u liggen.
 • De DGT heeft het Handboek met kenmerken van voertuigen voor persoonlijke mobiliteit opgesteld, een regelgevend document met de technische kenmerken waaraan MPV’s moeten voldoen om aan het verkeer te mogen deelnemen en de verplichting voor deze voertuigen om gecertificeerd te zijn door de bevoegde instanties.
 • Ze mogen niet op trottoirs rijden en zijn niet toegelaten op interlokale wegen, kruispunten, autosnelwegen, tweebaanswegen of stadstunnels.
 • Hun bestuurders zijn onderworpen aan dezelfde maximale alcoholniveaus die zijn toegestaan door de verkeersveiligheidswet, evenals aan het verbod om te rijden met drugs in het lichaam.
 • Ze mogen geen koptelefoons dragen of een mobiele telefoon of ander apparaat gebruiken tijdens het rijden.
 • De recente verkeerswet verplicht bestuurders van gemotoriseerde tweewielers om een veiligheidshelm te dragen, onder voorwaarden die in regelgeving moeten worden vastgelegd. De DGT werkt al aan deze ontwikkeling van de regelgeving in samenwerking met de gemeenten en de betrokken actoren.

In Spanje, is de stepscooter verplicht om de volgende te hebben:

 • Remsysteem
 • Geluidssignaalinrichting (zoemer).
 • Achter- en voorlichten en reflecterende voorzieningen.
 • Het wordt ook aanbevolen om het gebruik van een helm, zelfs als de gemeentelijke verordening dit niet verplicht stelt.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische steps in Spanje

Overtredingen en bijbehorende boetes in Spanje

 1. Het rijden op een elektrische scooter onder invloed van alcohol en andere drugs kan leiden tot een boete van tussen de 500 en 1.000 €, afhankelijk van het alcoholpromillage, of 1.000 € als er drugs in het spel zijn. Bij een positieve test wordt het voertuig ook stilgezet, net als bij alle andere voertuigen.
 2. Voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een scooter of een ander communicatieapparaat is de boete € 200.
 3. Voor het dragen van een koptelefoon, ’s nachts rijden zonder verlichting of reflecterende kleding, of het niet dragen van een helm, als de gemeentelijke verordening deze maatregel verplicht stelt, zal de boete € 200 zijn.

Onderhoud van een elektrische step in Spanje

De elektrische step heeft regelmatig onderhoud nodig. Het wordt afgeraden om hem te gebruiken als er onderdelen kapot zijn, als de levensduur van de batterij aanzienlijk is afgenomen, als er lucht lekt in de banden of tekenen van slijtage zijn, of als er geluiden zijn bij het draaien of andere abnormale symptomen. Neem in dergelijke gevallen contact op met een werkplaats.

Controleer ook de staat en de spanning van de banden als ze binnenbanden hebben. Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek en vermijd elektrische onderdelen. Laad de accu nooit ’s nachts op, omdat deze dan oververhit kan raken en in brand kan vliegen. Opladen moet gebeuren voordat de accu helemaal leeg is en nooit als de scooter nat of vochtig is.

Als u advies nodig hebt over deze nieuwe wet inzake persoonlijke mobiliteit in Spanje, of over een ander fiscaal of juridisch probleem, neem dan contact op met ons advocatenkantoor Welex in Marbella.

Bij Welex, advocaten en economen in Marbella, leggen we u graag op een korte en eenvoudige manier uit welke stappen u moet nemen als u besloten hebt om een besloten vennootschap in Spanje op te richten. Het is verplicht om het bedrijf op te richten door het ondertekenen van een openbare akte en het moet geregistreerd worden in het Mercantile Register in Spanje.

 

 

Allereerst moet u een naam voor het bedrijf kiezen en bij het centrale handelsregister een certificaat aanvragen dat de door u gekozen naam nog niet geregistreerd is.  Een entiteit waarvan de naam identiek is aan een bestaande naam in Spanje kan niet worden geregistreerd in het Mercantilenregister.

 

De aanvraag voor de naam bij het register moet worden ingediend door de belanghebbende of begunstigde van het certificaat en zodra het certificaat is verkregen, is het geldig voor een periode van zes maanden vanaf de datum waarop het in Spanje is afgegeven.

Ten tweede moet worden vastgesteld wie de aandeelhouders van de entiteit zijn, het totale aandelenkapitaal en het aandeel van elke aandeelhouder in dit kapitaal. Het aandelenkapitaal in Spanje mag niet minder zijn dan één euro, en wanneer het minder is dan drieduizend euro, moet een bedrag gelijk aan ten minste 20 procent van de winst worden toegewezen aan de wettelijke reserve totdat deze reserve, samen met het aandelenkapitaal, het bedrag van drieduizend euro bereikt. Bovendien zijn de aandeelhouders in geval van liquidatie, als de activa van het bedrijf onvoldoende zijn om aan de verplichtingen van het bedrijf te voldoen, hoofdelijk aansprakelijk voor het verschil tussen het bedrag van drieduizend euro en het bedrag van het geplaatste kapitaal. Het bedrijf kan ook een eenmanszaak zijn, met slechts één aandeelhouder, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

 

Ten derde moet u kiezen voor domicilie in Spanje op de plaats waar het daadwerkelijke bestuurs- en beheerscentrum is gevestigd, of waar het hoofdkantoor of de hoofdactiviteit is gevestigd.

 

Ten vierde moet u een of meerdere beheerders of een raad van bestuur benoemen om het bedrijf in Spanje te beheren en te vertegenwoordigen. De beheerder kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn en hoeft geen aandeelhouder te zijn, tenzij de statuten dit niet toestaan.

 

Ten vijfde zal het nodig zijn om de statuten op te stellen die de werking van uw bedrijf in Spanje zullen regelen, waarin onder andere de naam van het bedrijf, het maatschappelijk doel, de maatschappelijke zetel en het aandelenkapitaal, het aantal aandelen waarin dit kapitaal is verdeeld en de nominale waarde en nummering van de aandelen zullen worden opgenomen.

 

Houd er rekening mee dat de duur van het bedrijf onbepaald is, tenzij de statuten anders bepalen.

 

Zodra de oprichtingsakte bij een notaris is ondertekend door de stichtende vennoten en de beheerder van het bedrijf in Spanje, moet de akte binnen twee maanden bij het handelsregister worden gedeponeerd voor registratie, na betaling van de bijbehorende belastingen en kosten in Spanje.

 

Als u hulp wilt bij de oprichting en registratie in het handelsregister in Spanje, neem dan contact op met ons kantoor. Wij zullen alle noodzakelijke formaliteiten voor de oprichting van uw bedrijf uitvoeren.

In dit artikel leggen we uit wat model 210 is. Dit model betreft de inkomstenbelasting voor niet-residenten en dient betaald te worden door belastingbetalers die geen fiscaal resident zijn in Spanje.

Wat is Model 210 en wie is verplicht om het in te dienen?

Het gaat hier om een belasting die wordt geheven over de inkomsten van niet-residenten, zowel natuurlijke personen als bedrijven, die werden bekomen in Spanje. Het is een jaarlijkse belasting en de manier om deze aan te geven is door model 20 in te dienen.

 

Wanneer wordt u beschouwd als een belastingbetaler e niet-resident in Spanje?

Voordat we het hebben over wie verplicht is om dit model 210 in te dienen en wie niet, leggen we het verschil uit tussen fiscale residenten en niet-residenten in Spanje. Personen die gedurende het jaar meer dan 183 dagen in Spanje verblijven, en ook degenen die de kern van hun economische activiteit in Spanje uitoefenen, worden beschouwd als residenten in Spanje.

Bent u fiscaal resident in Spanje, dan hoeft u niet de IRNR (Non Resident Income Tax) te betalen, maar bent u wel verplicht de overige belastingen voor residenten te betalen.

Samengevat zijn er drie gevallen waarin een persoon niet als belastingplichtige in Spanje wordt beschouwd:

1. De Spaanse belastingdienst ziet een persoon als fiscaal resident, wanneer deze meer dan 183 dagen per jaar in Spanje doorbrengt, wanneer hij of zij daar de gewone verblijfsplaats heeft. Is dat het geval, dan moet er belasting in Spanje worden betaald. Houd er echter rekening mee dat als u deze limiet niet overschrijdt, u niet als een belastingplichtige wordt gezien.

2. Wordt de belangrijkste omzet van uw bedrijf niet in Spanje gemaakt, maar in een ander land? Dan wordt u, zelfs als u een bedrijf in Spanje heeft, niet als een belastingplichtige beschouwd, omdat uw belangrijkste inkomstenbron niet in Spanje is.

3. De derde veronderstelling heeft te maken met uw sentimentele situatie. Met andere woorden: dit is het geval indien u niet wettelijk gescheiden bent van uw partner en de minderjarige kinderen zijn van u afhankelijk en hebben hun gewone verblijfplaats in Spanje.

Wie moet het model 210 indienen in Spanje?

Echter er zijn uitzonderingen. Ook personen die buiten Spanje wonen kunnen verplicht zijn model 210 in te dienen. Het gaat dan om:

Natuurlijke personen en rechtspersonen die, zelfs zonder dat ze in Spanje wonen, hier inkomsten verwerven en de inkomstenbelasting niet betalen. We geven u een voorbeeld: Degenen die onroerend goed in Spanje bezitten en inkomsten verdienen door het te verhuren.

Een andere veronderstelling is dat een natuurlijke persoon in Spanje verblijft wegens werk, maar de nationaliteit heeft van een ander land, zoals een diplomaat of een ambtenaar van een ander land.

Ook die entiteiten die zich in een speciaal belastingstelsel van inkomensafhankelijkheid in een ander land bevinden.

Wat zijn de nieuwe IRNR- belastingtarieven in Spanje?

Het is belangrijk om te vermelden dat tijdens de laatste belastinghervorming de tarieven van de inkomstenbelasting voor niet-residenten zijn veranderd. U zult zich afvragen hoe de tarieven nu zijn.

U heef geluk als u inwoner bent van een land in de Europese Unie, Noorwegen of IJsland, aangezien deze belastingtarieven verlaagd zijn naar 19%.

Voor de rest van inwoners of entiteiten van andere landen, die niet binnen de bovengenoemde landen vallen, is het belastingtarief voor de Inkomstenbelasting voor niet-residenten 24%.

Opgemerkt moet worden dat deze inkomstenbelasting niet afhankelijk is van de economische activiteit waarop deze wordt geheven. Wenst u meer informatie, neem dan een kijkje op de website van de belastingdienst. Daar vindt u de tarieven voor het model 210.

Om er zeker van te zijn dat u het IRNR 210-model correct indient, is het beter deskundige belastingadviseurs in te schakelen die de regels grondig kennen, zodat er geen fouten worden gemaakt in uw belastingaangifte.

 

 

Welex, advocaten en accountantskantoor in Marbella, heeft het genoegen enkele regels te schrijven over het voorbehoud van successie in Spanje.

 

Het voorbehoud van erfopvolging in Spanje is een figuur die een bepaald traject van de goederen in de nalatenschap Mortis Causa oplegt om de uiteindelijke bestemming van bepaalde goederen te verzekeren en te voorkomen dat ze in latere nalatenschappen van de ene familie op de andere overgaan.

 

 

Er bestaan verschillende soorten voorbehoud van erfopvolging in Spanje:

 

I. Gewoon of viudaal voorbehoud.

Dit is een verplichting die wordt opgelegd aan de weduwe/echtgenote die in Spanje een nieuw huwelijk sluit en een nieuw kind krijgt.

Hier is hij/zij verplicht de goederen die hij/zij heeft geërfd van zijn/haar weduwe/echtgenote, van de familieleden van deze echtgenote of van de kinderen of afstammelingen van het vorige huwelijk te conserveren ten gunste van de kinderen en afstammelingen van het vorige huwelijk.

Alle goederen die krachtens testament, erfopvolging bij versterf, schenking of enige andere vorm van lucratieve titel zijn verkregen, zullen het karakter van reserveerbaar hebben.

Het zal niet mogelijk zijn de helft van de gemeenschapsgoederen van de weduwnaar, de onder bezwarende titel verworven goederen of de zaken die de kinderen aan hun vader of moeder nalaten te reserveren in de wetenschap dat zij voor de tweede maal zijn gehuwd.

 

Welke gevolgen heeft dit voor onroerend goed in Spanje?

Welnu, volgens artikel 974 van het burgerlijk wetboek zullen alle vervreemdingen die door de langstlevende echtgenoot zijn voltrokken vóór de viering van het tweede huwelijk geldig zijn, met de verplichting, aangezien hij ze voltrekt, om de waarde ervan te verzekeren aan de kinderen die afstammen van het eerste patrimonium.

Voor de vervreemdingen die na het tweede huwelijk zijn gesloten, bepaalt artikel 975 dat zij slechts blijven bestaan indien er bij zijn overlijden geen kinderen of afstammelingen van het eerste huwelijk zijn.

 

Welke gevolgen heeft het voorbehoud voor persoonlijke goederen in Spanje?

Volgens artikel 976 van het Burgerlijk Wetboek zijn deze vervreemdingen altijd geldig.

Het voorbehoud wordt geconcretiseerd wanneer de reservist overlijdt met het bestaan van kinderen of afstammelingen uit het vorige huwelijk, op dit moment zullen de reservisten, dat wil zeggen de kinderen of afstammelingen uit het vorige huwelijk, de levering van de te reserveren goederen kunnen eisen.

Bovendien gaat het voorbehoud teniet wanneer de kinderen uit het vorige huwelijk uitdrukkelijk afstand doen van het voorbehoud; wanneer er bij het overlijden van de reservist geen nakomelingen of kinderen uit het vorige huwelijk zijn; of omdat deze zijn onterfd.

 

II. Troncal, buitengewone of lineaire reserve.

 

Deze reserve wordt opgelegd aan de ascendant die vermogen heeft geërfd van een afstammeling, die het op zijn beurt met winst heeft verworven van een andere ascendant of van een broer of zus in Spanje.

Hier is de ascendant verplicht het te reserveren ten gunste van de familieleden die binnen de derde graad vallen en behoren tot de lijn waaruit het vermogen afkomstig is.

 

Als u meer wilt weten over het voorbehoud van successie in Spanje, of over welke fiscale of juridische kwestie dan ook, aarzel dan niet om contact op te nemen met Welex, advocatenkantoor aan de Costa del Sol.

 

In eerdere blogs heeft Welex, advocaten en accountants professionals in Marbella, het gehad over de tweede kans wet in Spanje, hoe het werkt en hoe je er toegang toe krijgt.

Deze Spaanse wet is hervormd en werd van kracht op 5 september 2022.

 

 

Zoals uitgelegd in eerdere blogs, is de Tweede Kans Wet in Spanje een eerlijk mechanisme dat zowel particulieren als zelfstandigen die zich in Spanje in een situatie van insolventie bevinden, in staat stelt om opnieuw te onderhandelen over hun schulden en deze zelfs geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, zodat ze opnieuw kunnen beginnen.

Daartoe moet de schuldenaar die zich in Spanje aan deze tweedekanswet wil onderwerpen, voldoen aan een reeks eisen die, na de bovengenoemde hervorming, als volgt luiden

a) De schuldenaar moet insolvent zijn en bewijzen dat hij niet over voldoende activa beschikt om de schulden te betalen.

b) De schuldenaar moet te goeder trouw zijn.

c) De schuldenaar mag niet schuldig zijn bevonden in eerdere insolventieprocedures of zijn veroordeeld voor economische of financiële misdrijven tegen overheidsinstellingen.

 

Bij deze hervorming van de tweedekanswet in Spanje is het vereiste dat de schuldenaar voorafgaand aan de insolventieprocedure een buitengerechtelijke betalingsovereenkomst moet sluiten, geschrapt, zodat men zich rechtstreeks tot de handelsrechtbank kan wenden voor een insolventieprocedure.

Ook het vereiste dat de schuldenaar in de afgelopen vier jaar geen werkaanbod mag hebben afgewezen, is geschrapt.

 

Je kunt hier meer lezen.

 

Als u twijfels heeft of advies nodig heeft over deze hervorming van de tweede kans wet in Spanje, aarzel dan niet om contact op te nemen met Welex, ons advocatenkantoor aan de Costa del Sol.

Indien U de Spaanse nationaliteit wenst te verkrijgen maar twijfel heeft over de te volgen procedure, mis dan ons volgende artikel niet.

In Spanje zijn er gemeenschappelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om de Spaanse nationaliteit met volledige rechtsgeldigheid te verkrijgen, vereisten zonder welke een dergelijke verwerving niet zal kunnen plaatsvinden. Welex, advocaten en accountants in Marbella geven U informatie over de gemeenschappelijke vereisten voor een dergelijke verwerving.

Hoe de Spaanse nationaliteit te verkrijgen

 

De Spaanse nationaliteit kan worden verkregen op verschillende manieren, zoals vermeld in de Spaanse wet. In dit opzicht, kan de Spaanse nationaliteit worden verkregen door geboorte, adoptie, keuze, naturalisatie en uitzonderlijke omstandigheden, altijd volgens de discretionaire criteria van de regering door middel van een Koninklijk Besluit. Het zou ook verkregen kunnen worden door verblijf in Spanje onder de bij de wet vastgestelde voorwaarden.

 

Zodra de gebeurtenissen die het recht doen ontstaan zich hebben voorgedaan en, voorafgaand aan de verwerving, moet de geïnteresseerde verschijnen bij de overheidsadministratie om een reeks handelingen te verrichten voor de verwerving van deze nationaliteit, zonder welke deze niet zal worden verkregen.

Als u geïnteresseerd bent in vereisten voor het verkrijgen van de nationaliteit door keuze, naturalisatie of verblijf, lees dan hier verder.

 

Aarzel dus niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor indien U een procedure voor de verkrijging van de Spaanse nationaliteit hebt opgestart of wenst op te starten. Bij Welex, advocaten en accountants in Spanje, zal een advocaat gespecialiseerd in nationaliteiten U bijstaan.

Kunt u uw betalingen niet bijhouden? Heeft u schulden in Spanje? Welex’s team van professionele advocaten in Marbella kan u helpen de tweede kans wet in Spanje te begrijpen en uw schulden in Spanje te heronderhandelen of zelfs geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Als u niet in staat bent om een deel of alle schulden in Spanje te betalen, bij Welex, advocatenkantoor in Marbella, kunnen wij u helpen om opnieuw te onderhandelen of zelfs uw schulden geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden wanneer u niet in staat bent om de betalingen in Spanje te doen.
Om deze reden gaan we in deze blog met u praten over iets waarvan ik zeker weet dat velen van u het niet weten, en dat is de insolventieprocedure voor particulieren in Spanje.

Tweede kans wet in Spanje

Wat is de tweede kans wet in Spanje?

Deze wet in Spanje is gericht op particulieren en zelfstandigen die door hun schulden in Spanje situatie overweldigd zijn en die door omstandigheden buiten hun macht niet in staat zijn om hun betalingen te voldoen, waardoor ze de kans krijgen om “hun leven weer op de rails te krijgen en zelfs nieuwe initiatieven te riskeren, zonder voor onbepaalde tijd een schuldenlast mee te slepen die ze nooit zullen kunnen nakomen” (Memorie van Toelichting bij Koninklijk Besluit-wet 25/2015).

Een persoon die meerdere schuldeisers heeft, kan dus een vrijwillige insolventieprocedure aanvragen, en vanaf dat moment zullen de beslagen worden opgeheven, en kunnen executies niet meer worden uitgevoerd, aangezien alle goederen tot het passief van de insolventieprocedure zullen behoren.

Als u meer wilt weten over de wet op de tweede kans in Spanje, lees dan hier verder.

 

De aankoop van uw eigendom aan de Costa del Sol vereist een verplichte documentatie die door de projectontwikkelaar moet worden afgeleverd in geval van verkoop en aankoop van woningen in aanbouw.

 

Als u besloten hebt om een off-plan huis aan de Costa del Sol te kopen, staat u voor een belangrijke beslissing, aangezien het eigendom nog niet gebouwd is en het een investering is in een vreemd land waarvan u de wetgeving niet kent.

In elk geval raden wij u aan een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in de aankoop van onroerend goed in Marbella en omstreken, die u uitleg zal geven over de te nemen stappen bij de aankoop en de details van de documentatie over uw nieuwe woning, die u een grote gemoedsrust zal geven gedurende het hele aankoopproces tot de voltooiing ervan en de registratie van uw nieuwe woning in Spanje op uw naam bij het Kadaster zal voltooien.

 

U moet er rekening mee houden dat, zoals vastgelegd in de regelgeving die van toepassing is op de voorlichting van de consument bij de verkoop en de aankoop en verhuur van woningen in Andalusië, de projectontwikkelaar een serie verplichte documenten aan de koper moet afleveren. Lees hier verder en wij zullen u vertellen wat ze zijn.

 

De laatste jaren is de toeristische verhuur in Spanje sterk toegenomen. Als eigenaar van een woning in Andalusië kunt u deze als toeristische accommodatie te huur aanbieden door deze op de markt te brengen of te promoten via toeristische kanalen, zoals makelaarskantoren, bemiddelingsbedrijven of digitale kanalen voor boekingsbeheer.

Er zijn echter een aantal conflicten bij het verhuren van uw woning voor toeristische doeleinden in Spanje.

Lees hier verder om meer te weten te komen over de conflicten die kunnen ontstaan vanuit de gemeenschap van buren.

 

Als u eigenaar bent van een stuk grond in Spanje en een beroep wilt doen op een aannemer om de bouw uit te voeren, moet u naast de kosten voor de bouw op het perceel ook rekening houden met een aantal andere kosten.

Het is gebruikelijk dat andere kosten die kunnen ontstaan, zoals machinevergunningen, elektriciteits- en waterverbruik, en alle andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de materiële uitvoering van de werken, door de bouwer worden betaald.

Klik hier om meer te lezen! Indien u persoonlijk advies wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies